Vinaora Nivo Slider 3.x

Gedragsregels

31 oktober 2014 - De zedenzaak bij hockeyclub HGC uit Wassenaar heeft in de afgelopen tijd tot veel beroering geleid, ook in de media. Daarbij was er ook veel aandacht voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zo riep NOC*NSF verenigingen op om ten minste de VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers die met jeugdige en gehandicapte sporters werken.Hoewel het moeilijk is om 100 procent te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, is er wel een aantal maatregelen die sportverenigingen kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. Dit vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met bijvoorbeeld geweld of zedendelicten, een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen waar ze in contact komen met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel het verplicht stellen van een VOG ongewenst gedrag nooit volledig uitsluit, is het een goede manier om als vereniging te laten zien dat ze een veilig sportklimaat serieus neemt en van belang vindt.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld.
Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Ook Dynamo Neede hanteert deze regels.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
•    De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
•    De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
•    De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
•    Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
•    De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
•    De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
•    De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
•    De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
•    De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
•    De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
•    In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

© Elite Dynamo